nói chuyện “qui luật xã hội”

Nhiều thuyết lý về xã hội được lập luận dựa trên những phóng tưởng thuần tuý logic về thực thể xã hội.

**

Người ta quên rằng khoảng 20% dân số mắc các bệnh lý tâm thần với các biểu chứng rất khác nhau. Theo doctissimo.fr 58% người dân ở Pháp đã nói rằng đời sống riêng của họ bị ảnh hưởng bởi những người mắc các bệnh lý tâm thần, và 38% người châu Âu nhận rằng họ chịu bị bệnh tinh thần trong 12 tháng trước đó (số liệu 2010).

Phần lớn 20% dân số mắc các bệnh lý tâm thần ấy vẫn tham gia các hoạt động của đời sống xã hội như 80% còn lại.

Vậy, các nhà lý thuyết về xã hội có hiểu điều này không?

Và cái gì xảy ra trong trường hợp đặc biệt khi mà quyền lực xã hội rơi vào tay những người nằm trong số 20% dân số mắc các bệnh lý tâm thần?